Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN EN SPELREGLEMENT
PEAK ONE BV – PAINTBALL GENT
I. ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst
1.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing
op alle overeenkomsten afgesloten tussen de BV Peak One (Hurstweg 8, 9000 Gent, 0876.098.951 – hierna
“Paintball Gent”) en haar klant (“Klant”), en op alle facturen van Paintball Gent gericht aan de Klant, en dit
ongeacht of de woonplaats of de zetel van de Klant in België of in het buitenland gelegen is.
1.2 Door het enkele feit zelf van de betaling van een voorschot, aanvaardt de Klant deze algemene
voorwaarden. Ten aanzien van Klanten-ondernemingen impliceert de aanvaarding van deze algemene
voorwaarden tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van de eigen algemene voorwaarden.
1.3 De niet-toepassing door Paintball Gent van één of meerdere bepalingen van deze algemene
verkoopsvoorwaarden zal geenszins als een verzaking aan deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen
worden beschouwd.
Artikel 2: Algemene bepalingen
2.1 De Klant verbindt zich er toe de namen van alle betrokken spelers uiterlijk op de datum van de
paintballsessie aan Paintball Gent over te maken, zodat spelers individueel kunnen worden geïdentificeerd,
onder meer met het oog op schade en/of wangedrag.
2.2 Paintball Gent is gerechtigd om spelers die dronken of onder invloed zijn en/of zich misdragen, de
toegang tot de gebouwen te ontzeggen.
Artikel 3: Reservering en betaling
3.1 De Klant kan per e-mail of telefonisch reserveren. De Klant wordt uitgenodigd tot betaling van een
voorschot van 240 euro per sessie door storting op rekening van Paintball Gent met nummer BE21 7360 0120
6403 onder vermelding van naam van de Klant, datum en startuur van de sessie. Na ontvangst van de betaling
wordt de sessie door Paintball Gent pas definitief vastgelegd. Behoudens andersluidende schriftelijke
overeenkomst wordt het saldo ter plekke op datum van de sessie betaald.
3.2 Indien een andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt bereikt tussen de Klant en Paintball Gent,
zal deze laatste een factuur op het aangegeven adres van de Klant sturen. Alle facturen zijn betaalbaar op de
maatschappelijke zetel van Paintball Gent te Gent binnen de 14 dagen na factuurdatum. Iedere factuur zal bij
gebrek aan protest bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na haar ontvangst als aanvaard beschouwd
worden. De betaling dient te geschieden in EURO. De factuur dient netto te worden betaald. Kortingen wegens
onmiddellijke betaling worden niet toegestaan. Alle kosten van betaling zijn ten laste van de Klant.
3.3 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en
zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd en dit voor elke reeds
begonnen maand. Bovendien wordt, in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een schuld op de
vervaldag zonder enige geldige reden, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo vermeerderd met een
forfaitaire vergoeding van 15% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 25 EURO, zelfs bij
toekenning van termijnen van respijt en onverminderd het recht van Paintball Gent om een hogere
schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
3.4 De toepassing van de reglementering betreffende de BTW zal gedaan worden volgens de aanduiding
van Paintball Gent en onder zijn volledige verantwoordelijkheid.
Artikel 4: Annulatie
De Klant zal iedere annulering schriftelijk aan Paintball Gent meedelen, dit ten laatste 48u voor aanvang van de
sessie. In geval van annulering door de Klant, zal ten titel van forfaitaire schadevergoeding, een bedrag gelijk
aan het betaalde voorschot verschuldigd zijn. Indien de Klant niet schriftelijk annuleert, zal de integrale
kostprijs verschuldigd zijn als schadevergoeding.
Paintball Gent heeft het recht om tot 7 dagen voor de sessiedatum de sessie te annuleren, zonder dat zij
de Klant enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud – aansprakelijkheid schade materiaal
5.1 De Klant en zijn medespelers kunnen elk een paintballmasker en een paintballoverall huren van
Paintball Gent voor de duur van de paintballsessie. De huur van dit materiaal is inbegrepen in de prijs die voor
de paintballsessie wordt betaald. Dit materiaal blijft te allen tijde eigendom van Paintball Gent en wordt op het
einde van de paintballsessie teruggegeven in goede staat aan Paintball Gent. Indien de Klant of een
medespeler, al dan niet bewust, nalaat het materiaal op het einde van de paintballsessie terug te geven aan
Paintball Gent, is de Klant een forfaitaire vergoeding van vierhonderd (400) euro aan Paintball Gent
verschuldigd. Wordt een deel van het materiaal niet teruggegeven op het einde van de paintballsessie, dan is
aan Paintball Gent een vergoeding pro rata verschuldigd.
5.2 De Klant is gehouden tot integrale vergoeding van elke schade aan het materiaal vermeld in punt 5.1
en/of aan de infrastructuur van Paintball Gent, ongeacht of deze schade opzettelijk, dan wel onopzettelijk werd
veroorzaakt.
Artikel 6: Aansprakelijkheid – Overmacht
6.1 Paintball Gent, haar zaakvoerder(s) en personeelsleden kunnen door de Klant of zijn medespelers niet
aansprakelijk worden gesteld voor enige directe en/of indirecte materiële schade (onder meer doch niet beperkt
tot schade aan kledij, schoenen, brillen, juwelen, gsm’s) voortvloeiend uit of betrekking hebben op de
paintballsessie, tenzij in geval van eigen opzet of grove schuld. Ook voor diefstal in de gebouwen of op het
parkeerterrein is Paintball Gent niet aansprakelijk. Elke klacht dient door de Klant binnen de 8 dagen na de
sessie per aangetekend schrijven te worden meegedeeld.
6.2 Indien de aansprakelijkheid in toepassing van artikel 6.1 kan worden weerhouden, is deze in elk geval
beperkt tot het bedrag dat voor de paintbalsessie werd in rekening gebracht (te vermeerderen met de prijs van
de aangekochte paintballs).
6.3 De aansprakelijkheid van Paintball Gent kan niet worden ingeroepen wanneer het geheel of gedeeltelijk,
al dan niet tijdelijk, niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zelfs al was
deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, zoals oorlog,
extreme weersomstandigheden, onlusten, algemene of gedeeltelijke staking, algemene of gedeeltelijke lockout,
besmettelijke ziekten, brand, overstroming, elektronische, informatica-, internet- of
telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of
annulering van een vergunning of licentie), etc. Overmacht geeft de Klant in geen geval recht op een
schadevergoeding. Paintball Gent is in dergelijk geval niet gehouden het voorschot terug te betalen. Aangezien
de verbintenis van de Klant jegens Paintball Gent in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt
overmacht in hoofde van de Klant hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
6.4 Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens Paintball Gent vervalt van rechtswege
indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 1 jaar na de datum
waarop de Klant kennis nam of redelijkerwijze kennis had moeten nemen van de feiten waarop de aanspraak is
gebaseerd.
Artikel 7: Privacy beleid
Indien Paintball Gent persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig de Privacy Policy die u kan
terugvinden op de website van Paintball Gent (https://paintballgent.be/nl/) of waarvan u mits eenvoudig
schriftelijk verzoek gericht aan Paintball Gent (info@paintballgent.be) een afschrift kan bekomen.
Artikel 8: Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken
Alle door Paintball Gent afgesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn
worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen de Klant en Paintball Gent vallen
onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Paintball
Gent.
Artikel 9: Allerlei
De eventuele nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere (gedeelten van) bepalingen van deze
voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen. In
voorkomend geval bevestigen de Klant en Paintball Gent dat de rechter de bevoegdheid heeft om de betrokken
clausule te matigen tot hetgeen maximaal binnen de betrokken wettelijke grenzen toegelaten is.